Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NGỌC TRUNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-210105-0026
Ngày nộp: 05/01/2021
Ngày hẹn trả: 12/01/2021
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả