Kết quả tìm kiếm
Người nộp : KSORNEL
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210105-0013
Ngày nộp: 05/01/2021
Ngày hẹn trả: 05/01/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả