Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THÀNH BINH
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210105-0001
Ngày nộp: 05/01/2021
Ngày hẹn trả: 19/02/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong