Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NGỌC KHUYẾN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210105-0002
Ngày nộp: 05/01/2021
Ngày hẹn trả: 16/02/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong