Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210105-0003
Ngày nộp: 05/01/2021
Ngày hẹn trả: 08/01/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong