Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN MẠNH - BÙI THỊ TỊNH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210104-0023
Ngày nộp: 04/01/2021
Ngày hẹn trả: 23/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong