Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN MẬU LÝ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210104-0001
Ngày nộp: 04/01/2021
Ngày hẹn trả: 01/02/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả