Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ HOÀNG PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-201231-0010
Ngày nộp: 31/12/2020
Ngày hẹn trả: 16/04/2022
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả