Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ THỊ KIM HUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-201231-0012
Ngày nộp: 31/12/2020
Ngày hẹn trả: 29/01/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả