Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN GIA AN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-201231-0001
Ngày nộp: 31/12/2020
Ngày hẹn trả: 12/02/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả