Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG THỊ LỆ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201231-0005
Ngày nộp: 31/12/2020
Ngày hẹn trả: 04/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả