Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TRẦN VĂN KHOA
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-201231-0011
Ngày nộp: 31/12/2020
Ngày hẹn trả: 15/01/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả