Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÁP NHƯ ƯỚC
Mã Biên nhận : 000.00.13.H34-201231-0001
Ngày nộp: 31/12/2020
Ngày hẹn trả: 12/02/2021
Nộp tại: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả