Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN ĐIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-201230-0010
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 28/01/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả