Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÀNH THỊ THÙY TRANG - PHẠM ĐĂNG KHOA
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201230-0080
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 31/12/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả