Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ THỊ THANH LAN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-201230-0001
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 11/01/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả