Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG VĂN NGUYÊN THUẬN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-201230-0012
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 05/01/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả