Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-201230-0008
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 11/01/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong