Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-201230-0002
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 11/02/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả