Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ LÀI
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-201230-0001
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 05/01/2021
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả