Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Y LỦY
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-201230-0002
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 26/01/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả