Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ HƯƠNG HỒNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201230-0055
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 31/12/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả