Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ VĂN KHANH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201230-0043
Ngày nộp: 30/12/2020
Ngày hẹn trả: 28/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong