Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN LIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201229-0069
Ngày nộp: 29/12/2020
Ngày hẹn trả: 06/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong