Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ PHONG
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-201229-0003
Ngày nộp: 29/12/2020
Ngày hẹn trả: 25/01/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả