Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VĂN CẢNH - QUÁCH THỊ NGỌC YÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201229-0024
Ngày nộp: 29/12/2020
Ngày hẹn trả: 21/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả