Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ LỆ HUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-201228-0001
Ngày nộp: 28/12/2020
Ngày hẹn trả: 22/01/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả