Kết quả tìm kiếm
Người nộp : A HRƯM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201228-0044
Ngày nộp: 28/12/2020
Ngày hẹn trả: 04/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong