Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ ANH THY
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-201228-0004
Ngày nộp: 28/12/2020
Ngày hẹn trả: 15/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong