Kết quả tìm kiếm
Người nộp : A HOAI
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210104-0010
Ngày nộp: 27/12/2020
Ngày hẹn trả: 14/09/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong