Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯƠNG THỊ NĂM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201224-0032
Ngày nộp: 24/12/2020
Ngày hẹn trả: 18/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả