Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIM THOA
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201224-0021
Ngày nộp: 24/12/2020
Ngày hẹn trả: 08/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong