Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THU PHƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-201223-0004
Ngày nộp: 23/12/2020
Ngày hẹn trả: 18/01/2021
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả