Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG VĂN CƯỜNG- CAO THỊ HẰNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201223-0062
Ngày nộp: 23/12/2020
Ngày hẹn trả: 19/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả