Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐẮC TUẤN - MAI THỊ LỆ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201222-0077
Ngày nộp: 22/12/2020
Ngày hẹn trả: 20/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả