Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ MẬN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201222-0057
Ngày nộp: 22/12/2020
Ngày hẹn trả: 14/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong