Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG HỮU VỸ - NGUYỄN THỊ KIM TÂM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201222-0005
Ngày nộp: 22/12/2020
Ngày hẹn trả: 22/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong