Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHU MẠNH TUẤN - ĐÀO LÊ MỸ LINH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201221-0031
Ngày nộp: 21/12/2020
Ngày hẹn trả: 13/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả