Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THẾ HOÀI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201221-0018
Ngày nộp: 21/12/2020
Ngày hẹn trả: 13/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong