Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THU NƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201218-0082
Ngày nộp: 18/12/2020
Ngày hẹn trả: 11/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong