Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ THỊ SEN- TRẦN ĐÌNH SƠN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201218-0035
Ngày nộp: 18/12/2020
Ngày hẹn trả: 13/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong