Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ MINH ĐẠT - NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201216-0002
Ngày nộp: 16/12/2020
Ngày hẹn trả: 12/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong