Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MAI VĂN TUẤN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201215-0066
Ngày nộp: 15/12/2020
Ngày hẹn trả: 12/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong