Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN CÔNG HÒA
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201214-0083
Ngày nộp: 14/12/2020
Ngày hẹn trả: 13/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả