Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VĂN HÙNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201211-0028
Ngày nộp: 11/12/2020
Ngày hẹn trả: 18/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả