Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG VĨNH MẠNH HÙNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201207-0012
Ngày nộp: 07/12/2020
Ngày hẹn trả: 25/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong