Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯƠNG HỒ NHƯ QUỲNH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201204-0060
Ngày nộp: 04/12/2020
Ngày hẹn trả: 11/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả