Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN THÁI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201201-0002
Ngày nộp: 01/12/2020
Ngày hẹn trả: 18/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong