Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRỊNH THỊ HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-201120-0008
Ngày nộp: 20/11/2020
Ngày hẹn trả: 20/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong