Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ THIÊN TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201120-0013
Ngày nộp: 20/11/2020
Ngày hẹn trả: 23/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong